Rychlá navigace


Všeobecné smluvní podmínky

Úvod
Cestovní agentura Lucie Hurdová - Jadran Tour, se sídlem Kostelní 17, 796 01 Prostějov, IČO 67564771, zapsána u OŽÚ Prostějov je oprávněna na základě živnostenského listu provozovat činnost cestovní agentury. Předmětem činnosti je nabídka a prodej jednotlivých služeb cestovního ruchu a prodej zájezdů renomovaných pojištěných cestovních kanceláří - touroperátorů. Prodej zájezdů provádí CA na základě uzavřených obchodních smluv s CK. V těchto případech musí být uzavřena cestovní smlouva jménem cestovní kanceláře, pro kterou je zájezd zprostředkováván. Všeobecné smluvní podmínky jsou součástí smlouvy mezi zákazníkem a cestovní agenturou Jadran Tour.

Vznik smluvního vztahu 
Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Jadran Tour (dále jen CA) a zákazníkem vzniká na základě vyplněné a podepsané objednávky zákazníkem a úhradou zálohy. Svým podpisem zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami CA, uznává je a souhlasí s nimi. Jedno vyhotovení objednávky služeb CA potvrdí a předá zákazníkovi. Tímto okamžikem je objednávka uzavřena.

Cena služeb a jejich úhrada
Cenou služby se rozumí cena, kterou potvrdí CA v objednávce služeb. Ceny jsou cenami smluvními mezi CA na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. CA má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. Zákazník zaplatí dle typu objednávky buď zálohu 50% celkové ceny služby nebo plnou cenu, a to při uzavření objednávky. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 21 dnů před zahájením čerpání služby je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny služby. Doplatek celkové ceny, která s ním byla sjednána v objednávce služeb, musí zákazník uhradit nejpozději 21 dnů před odjezdem.
Způsob úhrady: hotovostní platbou přímo v CA nebo bankovním převodem z účtu

Práva a povinnosti zákazníka
K základním právům zákazníka patří právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo vyžadovat informace, které se týkají smluvně sjednaných a zaplacených služeb, právo být ve smluvně sjednaných nebo zákonných lhůtách seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných službách. Zákazník má právo kdykoliv od uzavřené objednávky odstoupit. Toto odstoupení musí učinit písemně. Smluvní vztah je zrušen a účast stornována ke dni, kdy je písemné odstoupení (storno) doručeno cestovní agentuře. V tomto případě má CA právo účtovat storno poplatek.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka - storno poplatky
Výše storno poplatku závisí na době, kdy CA obdržela požadavek zákazníka na storno služby, a to:

60 a více dní před odjezdem 200,- Kč
59 až 28 dní před odjezdem 10% z ceny služby
27 až 15 dní před odjezdem 25% z ceny služby
14 až 3 dny před odjezdem 50% z ceny služby
2 a méně dnů před odjezdem 100% z ceny služby

Pokud zákazník požaduje změnu některých služeb po uzavření objednávky (změna termínu, změna místa pobytu atd.) platí poplatek 100,- Kč.

Zrušení objednávky ze strany cestovní agentury
CA si vyhrazuje právo zrušit objednané služby nejpozději 21 dní před zahájením čerpání služby, a to z důvodu vyšší moci (extrémní klimatické jevy, politické události apod.). V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších poplatků. CA si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CA nemohla tuto změnu odvrátit. V takovém případě CA garantuje ubytování, případně stravování (dle zaplacených služeb) v jiném zařízení na stejně kvalitní úrovni.
O zrušení objednávky je CA povinna informovat zákazníka nejpozději 21 dní před zahájením čerpání služby. Zruší-li CA objednávku v době 20 a méně dní před zahájením čerpání služby, uhradí zákazníkovi pokutu 10% z ceny služby.

Cestovní pojištění
Ceny nezahrnují cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí. CA svým zákazníkům doporučuje před vycestováním do zahraničí uzavřít si individuálně cestovní pojištění. 

Závěrečné informace
Cestovní doklady – zákazníci sami odpovídají za platnost svých cestovních dokladů a dokladů k vozidlu; zároveň jsou povinni dodržovat platné pasové, celní, zdravotní a další předpisy země, do které cestují. 
Voucher a pokyny na cestu – po úhradě celkové částky obdrží zákazník tzv. voucher – poukaz na předem objednané a zaplacené služby, na základě kterého bude zákazník v místě pobytu ubytován nebo mu bude poskytnuta objednaná služba; spolu s voucherem obdrží zákazník také další pokyny potřebné na cestu - doporučenou trasu, mapu, adresu a další potřebné informace.

Reklamační řád
Reklamační řád slouží k správnému postupu při uplatňování a vyřizování práv zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých cestovní agenturou. Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit u CA písemně nebo ústně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců po skončení pobytu nebo poskytnutí poslední služby, jinak právo zaniká. Jestliže zákazník zjistí, že služby poskytované CA mají vadu (tzn. že jsou kráceny ve svém rozsahu nebo kvalitě), může uplatnit právo z odpovědnosti za tuto vadu. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a zástupcem zařízení poskytujícího služby proveden zápis o předmětu reklamace, v případě Chorvatska zápis do Knihy přání a stížností. Tento zápis musí být ze strany zařízení poskytujícího služby vždy písemně potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá zástupcem zařízení poskytujícího služby nečerpané služby zaznamenat do všech dílů VOUCHERU. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u CA.


Jadran Tour